top of page

NORMATIVA DEL CENTRE

DURANT LA PRÀCTICA DE L'EQUITACIÓ I TOT EL RELACIONAT AMB ELLA, S'HAN DE SEGUIR AQUESTES NORMES DE SEGURETAT I D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS:

GENERAL

 • El participant accepta els riscos i les possibles conseqüències, assumint voluntàriament i lliurement la responsabilitat per tots els regs i perills que comporta la pràctica de l'equitació.

 • Els usuaris visitants estaran sotmesos a les instruccions respecte d'accés de cada zona, i en particular no podran accedir a les zones de cavalls ni interactuar amb la finalitat de preservar la seguretat del públic i les cures del cavall.

 • Prohibit l'accés, al padock de cavalls i boxes, de tota persona no autoritzada, i aquesta és una zona restringida, d'ús exclusiu per al personal del centre.

 • És obligatori l'ús de casc, i recomanable l'ús d'armilla protectora, especialment en menors, així com guants i equipament adequat d'equitació. Per a la presència de menors a les instal·lacions han d'estar sempre acompanyats d'un adult.

 • Prohibit córrer, així com la utilització d'elements de joc que poden pertorbar la tranquil·litat dels animals o afectar-ne el comportament (pilotes, tricicles, combes, bicicletes o similars).

 • A totes les instal·lacions, els cavalls tindran prioritat sobre vehicles i persones a peu. Preguem que deixin lliures els accessos a pistes i circulin amb precaució. Velocitat màxima permesa 10km/h. Serà obligatori que tots els animals domèstics romanguin lligats. Preguem col·laboració per mantenir netes les instal·lacions. L'empresa no es fa responsable dels objectes de valor dipositats a les instal·lacions.

 

NORMES DE LA PISTA:

 • Cal entrar a pista sempre peu a terra.

 • Prohibida la munta sense presència del monitor.

 • Prohibida l'entrada de pares o personal no autoritzat.

 • Prohibit l'ús de fustes o altres objectes sense permís del monitor.

 • Prohibida la munta sense la revisió de l'equip pel monitor.

 • Quan circulin a la pista diversos cavalls, aquests s'han de regir per les normes de circulació internacionalment reconegudes:

  • Portarà preferència de la pista (vall) aquells cavalls que estiguin circulant a mà esquerra.

  • Aquells cavalls que estiguin realitzant treballs en dues pistes (esquena a dins, grupa a dins, etc.) tindran sempre preferència, llevat del cas que dos cavalls realitzin aquest exercici en sentits oposats, aplicant-se en aquest cas l'apartat anterior.

  • Aquells cavalls que es trobin passejant per la pista, ho faran sempre per dins, deixant la preferència a aquells cavalls que estiguin treballant en aquell moment.

  • Quan es realitzin cercles, es faran sempre a l'interior de la pista, deixant la tanca lliure a aquells cavalls que hi circulin. En cas que dos cavalls estiguin realitzant un mateix cercle en sentits oposats, el cavall que ho faci a mà esquerra ho farà per l'exterior del mateix, fent-ho per l'interior el que circuli a mà dreta.

  • Quan es realitzin diagonals, serpentines o mitges voltes, es deixarà preferència al cavall que vingui per la dreta.

  • Quan s'estiguin fent salts, els genets han de fer saber als altres que s'hi dirigeixen, tenint total preferència a la pista els genets que estiguin saltant. Així mateix, quan es facin recorreguts s'ha de fer saber a la resta dels genets perquè en aquell moment transcorrin al pas pel recinte de la pista.

 • No es permet donar corda a la pista, per això, es poden fer servir els picadors

 • Cal respectar les classes que s'estiguin fent.

 • En cas que es produeixi una caiguda, la resta dels cavalls que estiguin treballant a la pista s'hauran d'aturar fins que tant el genet com el cavall es trobin en perfectes condicions.

 

MANEIG DE CAVALLS

 • Prohibida l'estada, maneig o ús temporal per a la preparació del cavall mitjançant ramals lligats a portes, finestres,…. S'han d'utilitzar els elements destinats a aquesta finalitat.

 • S'hauran de recollir els fems dels cavalls a les pistes/zona de preparació. Per agilitzar el funcionament de les dutxes, un cop finalitzat el bany del cavall, caldrà deixar-la, perquè pugui ser utilitzada per un altre usuari. Per assecar el cavall es podrà utilitzar qualsevol amarrador disponible a l'exterior.

 • Per cuidar el medi ambient, us preguem que feu ús del consum d'aigua imprescindible.

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ

bottom of page